Toiminta

Toimintamme perusideana on toimia aktiivisesti koirien kanssa ja edistää koiraharrastusmahdollisuuksia. Järjestämme viikoittain rallytoko/tokotreenit. Kysynnän ja mahdollisuuksien mukaan järjestämme muita harjoituksia (esim. nose work, haku- ja jälkitreenejä, vesipelastusta), näyttelykoulutusta sekä erilaisia kursseja ja luentoja.  Sivuillamme tiedotamme järjestämistämme tapahtumista.

Koulutus- ja toimintaideologiamme perustuu positiivisen käytöksen vahvistamiseen ja mukavaan yhdessä tekemiseen.

Yhdistyksen säännöt

Pielisen Aktiivikoirat ry SÄÄNNÖT

 

 

YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA
 

1 § Yhdistyksen nimi on Pielisen Aktiivikoirat ry ja sen kotipaikka on Lieksa.

 

TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU
 

2 § Yhdistyksen tarkoituksena on

 • aktivoida ja ylläpitää koiraharrastusta sekä edistää ja kehittää koiraharrastustoimintaa toiminta-alueellaan.

 • Toimia palvelus- ja pelastuskoiraharrastajien yhdyssiteenä

 • syventää jäsenistön tietoutta palvelus- ja pelastuskoiratoiminnasta sekä yleisesti koirankoulutuksesta.

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 • järjestää jäsenilleen koiraharrastukseen liittyviä opetus-, neuvonta- ja valmennustilaisuuksia

 • huolehtii omalta osaltaan koiraharrastustoiminnasta järjestämällä koulutuksia, koetoimintaa ja näyttelyitä

 • toimii yhdessä muiden koiraharrastajienkanssa ja ylläpitää yhteyksiä muihin koirayhdistyksiin

 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi:

 

 • ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja

 • toimeenpanna myyjäisiä ja arpajaisia asianomaisen luvan saatuaan

 • järjestää huvi-, juhla- yms. tapahtumia ja pitää kanttiinia tapahtumien yhteydessä

 • järjestää maksullisia tarkoituksiinsa sisältyviä koulutuksia, kokeita ja näyttelyitä

 • tehdä talkootyötä
   

Toimintaansa varten yhdistys voi omistaa tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

 

Yhdistys voi kuulua jäseneksi tarkoitusperiään palveleviin yhdistyksiin.

 

JÄSENET
 

3 § Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoitusperät ja sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä sekä niihin perustuvia päätöksiäja esittää suosituksen jo yhdistyksessä olevalta varsinaiselta jäseneltä. Perhejäseneksi voidaan hyväksyä varsinaisen jäsenen kanssa samassa taloudessa elävä henkilö. Perhejäsenellä on yhdistyksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

 

Jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.

 

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja –toimintaa. Kannatusjäsenellä on yhdistyksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

 

Yhdistystoiminnassa ansioitunut henkilö voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua kunniajäseneksi.

Ainaisjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö, joka täyttää varsinaisjäsenyyden ehdot ja suorittaa sen hetkisen jäsenmaksun kymmenkertaisena.

JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN
 

4 § Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

 

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyillään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa, taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

 

JÄSENMAKSUT
 

5 § Yhdistyksen jäsenet ovat velvollisia suorittamaan vuosittain jäsenmaksun.

Syyskokous vahvistaa hallituksen esityksestä vuosittain varsinaisen jäsenen ja perhejäsenen jäsenmaksun sekä kannatusjäsenmaksun. Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksua.

Syyskokous päättää erillisen liittymismaksun määräämistä jäsenille

 

PÄÄTÖKSENTEKO
 

6 § Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

 

Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys- joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

 

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

 

Kutsu yhdistyksen kokouksiin annetaan vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta jäsenille kirjeitse, tai sähköpostitse niille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa yhdistykselle. Kokouskutsussa on mainittava kokouksen aika ja paikka sekä kokouksessa käsiteltävät asiat. Kokouskutsussa mainitsemattomista asioista ei saa tehdä jäseniä velvoittavia päätöksiä.

 

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella sekä kunniajäsenellä yksi ääni. Kannatus ja perhejäsenellä on kokouksissa läsnäolo ja puheoikeus.

 

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

Henkilövaalit toimitetaan suljetuin lipuin.

 

 

 

Puheenjohtajan vaaleissa tulee valituksi ehdokas, joka saa eniten ääniä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee arpa. Hallituksen muun varsinaisen jäsenen, varajäsenen tai muiden toimi- ja luottamushenkilöiden vaalissa, jos valittavia on enemmän kuin yksi, toimitetaan enemmistövaali siten, että jokainen äänioikeutettu voi merkitä äänestyslippuunsa enintään niin monen ehdokkaan nimen kuin valittavia on. Tällöin jokainen äänestyslippuun merkitty ehdokas saa yhden äänen. Jos äänet menevät tasan, ratkaisee arpa.

 

PÄÄTÖSTEN KIRJAAMINEN
 

7 § Yhdistyksen kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa, joka on joko samassa kokouksessa hyväksyttävä tahi kahden (2) kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi valitseman jäsenen tarkastettava ja oikeaksi todettava.

 

VARSINAISET KOKOUKSET
 

8 § Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

 1. kokouksen avaus

 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

 7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
   

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

 1. kokouksen avaus

 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

 5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle

 6. valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi

 7. valitaan erovuorossa olevien varsinaisten jäsenten tilalle uudet hallituksen varsinaiset jäsenet sekä mahdolliset varajäsenet

 8. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat

 9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
   

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokoukseen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 

Ylimääräisissä kokouksissa käsitellään vain ne asiat, joiden vuoksi kokous on kutsuttu koolle.

 

 

HALLITUS
 

9 § Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valittu puheenjohtaja sekä 3-6 muuta varsinaista jäsentä ja 1-2 varajäsentä. Puheenjohtajan ja varsinaisten jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Puolet hallituksen varsinaisista jäsenistä on vuosittain erovuorossa. Hallituksen jäsen voidaan valita erovuoroisena tehtäväänsä uudelleen. Hallituksen erovuoroiset varsinaiset jäsenet ratkaistaan ensimmäisenä vuonna arvalla.

 

Hallituksen jäsenellä ja varajäsenellä on oikeus erota hallituksesta ilmoitettuaan siitä kirjallisesti hallitukselle.

 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

 

Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

Hallituksen kokouksesta ja siellä tehdyistä päätöksistä on pidettävä pöytäkirjaa, jossa on oltava kokoukseen osallistuneiden nimet ja joka on kokouksen puheenjohtajan ja pöytäkirjan pitäjän allekirjoitettava.

 

Hallituksen tehtävänä on muun muassa:

 

 • hoitaa yhdistyksen asioita ja johtaa sen toimintaa yhdistyslain ja yhdistyksen sääntöjen mukaisesti

 • edustaa yhdistystä

 • kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät asiat

 • toimeenpanna yhdistyksen päätökset

 • hoitaa taloudellisesti yhdistyksen varoja ja muuta omaisuutta sekä huolehtia kirjanpidosta ja tilinpäätöksen tekemisestä määräaikana

 • pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä

 • ratkaista jäsenen ottamista ja erottamista koskevat asiat näiden säänötjen 3 §:n ja 4 §:n mukaisesti

 • laatia kertomus edellisen vuoden toiminnasta

 • laatia toimintasuunnitelma ja käyttötalousarvioesitys
   

YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
 

10 § Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

 

Hallitus voi kuitenkin määrätä puheenjohtajan, sihteerin tai rahastonhoitajan yksin kirjoittamaan yhdistyksen nimen.

 

 

 

TILIKAUSI JA TILINTARKISTUS
 

11 § Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

 

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava tilintarkastajille viimeistään kaksikymmentäkahdeksan (28) vuorokautta ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausunto viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kevätkokousta hallitukselle.

 

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN
 

12 § Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

 

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Yhteystiedot

Pielisen Aktiivikoirat 050 3383513 (iltaisin)